Δε. Δεκ 6th, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Αργολίδα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο “Κόμβος Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες”

endoperif
E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης την 20η Σεπτεμβρίου 2021 σε συνεδρίαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Ιωάννη Μαλτέζου  η οποία έχει ως εξής:
Συνοπτικό Ιστορικό Το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΤΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το κωδικό πράξης ΟΠΣ 5092190 στα πλαίσια του θεματικού στόχου προώθησης των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων και με ειδικότερο στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες. Το υπόψη έργο έχει πλήρη ωρίμανση για τη δημοπράτησή του και έχει κριθεί ως έργο βασικής προτεραιότητας της Περιφέρειας το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση των βασικών υποδομών στη Π.Ε. Αργολίδας και Κορινθίας. 
Αντικείμενο Εισήγησης 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η κήρυξη της απαλλοτρίωσης των αναγκαίων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως αυτά εμφαίνονται στα οικεία εγκεκριμένα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση και η εκτέλεση των εργασιών αυτού. 
Αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη κήρυξη της προαναφερόμενης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2882/01 (Α΄17) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3852/2010 (Α΄87), λαμβανομένου υπόψη ότι το έργο στο οποίο αφορά η απαλλοτρίωση ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Σκοπιμότητα της κήρυξης απαλλοτρίωσης 
Η εξασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου είναι προφανής και δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (εξαγορά ή ανταλλαγή με ακίνητα του Δημοσίου) παρά με το μέσο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεδομένου ότι το πλήθος αυτών είναι πολύ μεγάλο (άνω των 100) και επιπρόσθετα είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή των παρόδιων ιδιοκτητών στις δαπάνες της απαλλοτρίωσης, κατ’ άρθρο 1 του ν.653/77 (Α΄214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία διενεργείται μόνο με τη πράξη απαλλοτρίωσης. 
Νομιμότητα της προτεινόμενης απαλλοτρίωσης 
Η απαλλοτρίωση των προαναφερόμενων ακινήτων για τη κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3888/1958 ΦΕΚ 181 Α΄ και για την υλοποίηση της εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2882/01 (Α΄17) περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αποφάσισε την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικής έκτασης 131.795,17 τ.μ., για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ – ΜΥΚΗΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Άργους- Μυκηνών Π.Ε. Αργολίδας και του Δήμου Νεμέας Π.Ε. Κορινθίας. 
Η απαλλοτριωμένη έκταση εικονίζεται στο κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελ/σου, τα οποία έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 310208/74675/02-12-2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελ/σου. 
Στην έκταση που απαλλοτριώνεται, προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι Τσιράκης Αθανάσιος, Σχοινάς Αθανάσιος, Τασόπουλος Ιωάννης, Δανόπουλους Χαράλαμπος, Δουρούκας Αθανάσιος κ.λ.π 
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της Περιφέρειας Πελ/σου, οι οποίες θα καλυφθούν σε βάρος των πιστώσεων της ενταγμένης Πράξης στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5092190. 
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ