ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαβούλευση στους Δήμους της Αργολίδας για το Πρόγραμμα Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας, προκήρυξε στις 07/09/2023 με καταληκτική ημερομηνία την 16/10/2023 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων επιλογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της προτεραιότητας  3: Προώθηση μίας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές, και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στην πρόσκληση οργανώνονται αλιευτικές ζώνες που περιλαμβάνουν παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, ΑργολίδΑς και της Αττικής, αποτελώντας την 9η Αλιευτική Ζώνη, στην οποία μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται οι Ομάδες Τοπικής Δράσης: Αναπτυξιακός Οργανισμός Μεσσηνία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα και Δίκτυο Νήσων Αττικής.

Για τις ανάγκες της πρόσκλησης θα γίνει η υποβολή μίας πρότασης των τριών Ομάδων Τοπικής Δράσης, Δίκτυο Νήσων Αττικής, Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα και Αναπτυξιακός Οργανισμός Μεσσηνία, με επικεφαλής εταίρο το Δίκτυο Νήσων Αττικής, για την αλιευτική ζώνη 09.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης προβλέπεται η διαβούλευση για την αξιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος περιόδου 2021- 2027 καθώς και τα συμπεράσματα από τις διαβουλεύσεις.

Στόχοι της διαβούλευσης είναι οι τοπικοί φορείς και ο τοπικός πληθυσμός να συμβάλουν, μέσω της bottom-up διαδικασίας, στην:

▪ Επιλογή του εταιρικού σχήματος

▪ Επιλογή της περιοχής παρέμβασης

▪ Διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς Δίκτυο Νήσων Αττικής Αναπτυξιακή Πάρνωνα και Αναπτυξιακή Μεσσηνίας με τον διακριτικό τίτλο Γαλάζια Ρότα κατάρτισαν πρόγραμμα ευρείας διαβούλευσης που περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο στις ιστοσελίδες τους καθώς και πρόγραμμα επισκέψεων / διαβουλεύσεων με ανοιχτές εκδηλώσεις στην ευρεία αυτή περιοχή και καλούν όλους τους φορείς των περιοχών να συμμετέχουν σε αυτές.

«Με την συμμετοχή σας, εξασφαλίζεται η διαμόρφωση της πρότασης για την αλιευτική ζώνη 09, για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη γαλάζια ανάπτυξη, στην υποστήριξη του αλιευτικού τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των περιοχών και των δράσεων που θα προγραμματιστούν.» αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα σε ενημερωτική επιστολή προς όλους τους αποδέκτες.

1. Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί κείμενο διαβούλευσης και συζήτησης προκειμένου να καταρτιστεί η τοπική στρατηγική για την αλιεία, τη θάλασσα και την υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με την εθνική πολιτική και τις πολιτικές ανάπτυξης στην αλιευτική ζώνη Νήσων Αττικής και Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται τρεις Ομάδες Τοπικής Δράσης, το Δίκτυο Νήσων Αττικής, η Αναπτυξιακή Πάρνωνας ΑΕ και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας -ομάδες με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με γνώμονα την επιτάχυνση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της υποστήριξης και υλοποίησης προγραμμάτων αλιείας και θάλασσας έχοντας υλοποιήσει αντίστοιχες στρατηγικές αλιείαςτην περίοδο 2014-2020.

Στόχοι της διαβούλευσης είναι οι τοπικοί φορείς και ο τοπικός πληθυσμός να συμβάλουν, μέσω της bottom-upδιαδικασίας, στην:

§ Επιλογή του εταιρικού σχήματος

§ Επιλογή της περιοχής παρέμβασης

§ Διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής

2. Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021 -2027 (ΠΑΛΥΘ)

Το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021 – 2027 (ΠΑΛΥΘ), αναπτύσσεται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο των «Κοινών Διατάξεων» Καν (ΕΕ)1380/2021, καθώς και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΛΠ) Καν (ΕΕ) 1380/2013.

Στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι, μακροπρόθεσμα, βιώσιμες από περιβαλλοντικής άποψης και υπόκεινται σε διαχείριση που είναι συμβατή με τους στόχους της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών, καθώς και οφελών στον τομέα της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα, εξυπηρετεί επίσης την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ, καθώς και σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών στρατηγικών και δεσμεύσεων, που θέτουν ευρύτερους στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιοποικιλότητα, την πράσινη μετάβαση, και τη θαλάσσια διακυβέρνηση.

«Μετάβαση σε μια ανθεκτική, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, αρμονικά ενταγμένων στο πλαίσιο της κυκλικής και ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία».

Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, των Διεθνών Δεσμεύσεων, των Στόχων Πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου και των Στρατηγικών της ΕΕ, το ΠΑΛΥΘ θα αξιοποιήσει και θα ενισχύσει την καινοτομία ως εργαλείο, χρηματοδοτώντας δράσεις ανάπτυξης καινοτομίας, πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και εισαγωγής της καινοτομίας στην παραγωγή με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης των δραστηριοτήτων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεών τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως μέσω της προώθησης της οικολογικής καινοτομίας, πιο επιλεκτικών εργαλείων αλιείας και εξοπλισμού, καθώς και μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Το αντικείμενο των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος στοχεύει κύρια στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, που:

§ αποτελεί το κύριο τμήμα του ελληνικού στόλου από άποψη αριθμού σκαφών και αλιέων,

§ παρουσιάζει ιδιαίτερη γεωγραφική διαφοροποίηση,

§ διεξάγεται από σκάφη μικρού μεγέθους και είναι στενά συνδεδεμένη με την παράκτια ζώνη.

§ είναι άρρηκτα δεμένη με τις τοπικές κοινότητες,

§ αντικατοπτρίζει τις παραδόσεις και τις αξίες τους,

§ παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια και εποχικότητα στην ποσότητα και στη σύνθεση των αλιευμάτων,

§ ασκείται από πολλούς τύπους αλιευτικών εργαλείων και στοχεύει στην αλιεία πολλών ειδών.

Η ιδιαίτερη σημασία της παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται και στο Πρόγραμμα, με ειδικό πλαίσιο δράσεων, ενώ παράλληλα ο διοικητικός τομέας θα επωφεληθεί της αποκτηθείσας γνώσης και των εμπειριών της προηγούμενης περιόδου 2014 – 2020, ειδικότερα όσον αφορά στην υλοποίηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) με την επέκταση της χρήσης των επιλογών απλοποιημένου κόστους, καθώς και με τον ορισμό των Ομάδων Τοπικής Δράσης (FLAGs) ως ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης του Προγράμματος.

Το ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027 υλοποιείται με τέσσερις προτεραιότητες που αφορούν:

Προτεραιότητα 1

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινωνβιολογικών πόρων.

Προτεραιότητα 2

Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμηςυδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης καιεμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,συμβάλλοντας έτσι στην επισιτιστική ασφάλεια στηνΈνωση

Προτεραιότητα 3

Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Προτεραιότητα 4

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης καλούνται να υλοποιήσουν την Προτεραιότητα 3 με στόχο τη διευκόλυνση της αειφόρου γαλάζιας οικονομίας στις παράκτιες, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές και την υιοθεσία της ανάπτυξης στις κοινότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Περιλαμβάνεται τύπος δράσεων που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων σε στοχευμένες περιοχές για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

Περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των οικονομιών των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνικής της συνοχής, καθώς και προπαρασκευαστικές δράσεις για την ανάπτυξη των ΤΑΠΤΟΚ, ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης, δράσεις συνεργασίας κλπ.

3. Πρόγραμμα Αλιευτικής Ζώνης Πελοποννήσου και Νησιών Αττικής

Σύμφωνα με το ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027, η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας αποτελεί διαρθρωτική αδυναμία της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα. Η παρουσία μικρών και κατακερματισμένων αλιευτικών συλλόγων δε δίνει την ευκαιρία στους αλιείς να επωφεληθούν από οριζόντιες συνεργασίες για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας ή την εκμετάλλευση ευκαιριών που προσφέρονται από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα υπέρ των συλλογικών φορέων. Ειδικά στην περίπτωση της μικρής κλίμακας αλιείας, ο κατακερματισμός αυτός μειώνει την διαπραγματευτική δύναμη των αλιέων και παρεμποδίζει την αντιπροσώπευσή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ επιπλέον αποτρέπει τη συμμετοχή τους σε δράσεις συμμετοχικής διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, πέραν της παροχής βεβαίωσης ενεργής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Έτσι πέραν των δυνατοτήτων που παρέχονται από το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021 – 2023 στην προτεραιότητα προβλέπεται:

§ Αύξηση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στοχευμένων περιοχών με γνώμονα τη γαλάζια ανάπτυξη και την ανάπτυξη μηχανισμών διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο,

§ Προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού του τοπικού παραγωγικού συστήματος με την ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής στη βάση της έξυπνης εξειδίκευσης,

§ Ενδυνάμωση της νησιωτικής και παράκτιας επιχειρηματικότητας και των τοπικών συνεργατικών σχημάτων,

§ Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα.

Οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης θα υλοποιηθούν από Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και αφορούν «περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», δηλαδή περιοχές που βρέχονται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνουν τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας.

Αλιευτική ΖώνηΠελοποννήσου και Νησιών Αττικής

Η Αλιευτική Ζώνη Πελοποννήσου και Νησιών Αττικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

§ ΠΕ Αργολίδας

§ ΠΕ Μεσσηνίας

§ ΠΕ Αρκαδίας

§ ΠΕ Λακωνίας

§ ΠΕ Νήσων Αττικής

4. Ανάγκες που θα γίνουν δράσεις

Η ανάγκη στήριξης των τοπικών κοινοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , η οποία αναλύεται ως εξής:

§ Παροχή κινήτρων, μέσων και εργαλείων για τη στοχευμένη αναβάθμιση ή/και την εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία των αλιευτικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών και των επιχειρήσεων μεταποίησης καθώς και για την βελτίωση της εμπορίας και της προώθησης των παραγόμενων αλιευτικών προϊόντων.

§ Αύξηση της ανθεκτικότητας αλλά και γενικότερης αναβάθμισης της τοπικής οικονομίας στοχευμένων περιοχών, με σκοπό να είναι ελκυστικές για μόνιμη εγκατάσταση και για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ειδικά για τους νέους.

§ Αναβάθμιση υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων υποδομών (τεχνικών, κοινωνικών κλπ.) με σκοπό την αύξηση της κοινωνικής βιωσιμότητας.

§ Προώθηση τόσο τοπικών όσο και διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών, με σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, την εφαρμογή καλών πρακτικών σε συλλογικό επίπεδο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας ή/και προϊόντων με προστιθέμενη αξία.

§ Ανάδειξη του ρόλου των γυναικών, ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε όλη την διαδικασία, κυρίως στην μικρή παράκτια αλιεία, που αποτελεί συνήθως οικογενειακή δραστηριότητα, με ανάπτυξη π.χ. συλλογικών δράσεων για προώθηση παραδοσιακών προϊόντων που προέρχονται από την ΜΠΑ.

§ Υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προστασίας τοπικών οικοσυστημάτων (π.χ. σε επίπεδο λίμνης, λιμνοθάλασσας).

5. Χρηματοδοτούμενες δράσεις

Οι τύποι παρεμβάσεων που θα προταθούν στη στρατηγική θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο της Προτεραιότητας 3 και περιλαμβάνουν δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, δράσεις συνεργασίας και δράσεις για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΔ.

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών και έργα συνεργασίας

§ Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία.

§ Ανάπτυξη ικανοτήτων (εκπαίδευση, κατάρτιση) σε επιλεγμένες δραστηριότητες κομβικές για τις περιοχές παρέμβασης.

§ Εισαγωγή καινοτομίας, ορθών πρακτικών ή/και υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.

§ Παρεμβάσεις και έργα για την αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας των περιοχών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την βελτίωση της καθημερινότητας μέσω χρήσης ΤΠΕ και της ανάπτυξης του επιπέδου υγείας και εκπαίδευσης, κλπ.

§ Δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας των δύο φύλων της άρσης των αποκλεισμών και της παροχής ίσων ευκαιριών

§ Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας της παράκτιες περιοχές.

§ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων που συνδέονται με το Natura 2000.

§ Στήριξη της δικτύωσης και της συνεργασίας με άλλες τοπικές κοινότητες με παρόμοια χαρακτηριστικά και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο διεδαφικών και διακρατικών συνεργασιών των ΟΤΔ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω παρεμβάσεων μπορεί́ να ανέλθει έως το ποσό́ των 400.000€ ανά́ πράξη, ενώ́ για άυλες ενέργειες, μικρές προμήθειες ή άλλες συναφείς ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης δεν μπορεί́ να υπερβαίνει το ποσό́ των 60.000€.

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

§ Δράσεις ενίσχυσης της μικρής παράκτιας αλιείας

§ Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, με έμφαση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

§ Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία.

§ Ανάπτυξη ικανοτήτων (εκπαίδευση, κατάρτιση) σε επιλεγμένες δραστηριότητες κομβικές για την περιοχή παρέμβασης.

§ Εισαγωγή καινοτομίας, ορθών πρακτικών ή/και υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.

§ Δράσεις για την στήριξη της τοπικής απασχόλησης (επιχορηγήσεις επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, απασχόλησης νέων και ανέργων, προγράμματα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, κλπ.).

§ Στήριξη της δημιουργίας διακλαδικών δικτύων και συνεργειών (αλιεία, εμπορία, εστίαση/ τουρισμός) για την ανάπτυξη και διάθεση πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων (τοπικά συστήματα τροφίμων).

§ Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές.

§ Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της τοπικής γαλάζιας οικονομίας, για παράδειγμα στον τουρισμό (αλιευτικός, βιωματικός, καταδυτικός, κλπ), τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τις πολιτιστικές θαλάσσιες δραστηριότητες.

§ Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων ή απόδοσης προστιθέμενης αξίας σε ήδη υπάρχοντα και προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων .

§ Αξιοποίηση περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων περιοχών σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας πχ λιμνοθάλασσες με τη μορφή οικο-αλιευτικών δραστηριοτήτων (ειδικές μορφές τουρισμού).

§ Ανάπτυξη ικανοτήτων (π.χ. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών) για επιλεγμένες δραστηριότητες, διαφορετικές ή συμπληρωματικές αυτών που ήδη ασκούν οι δυνητικά ωφελούμενοι.

§ Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της οικοτεχνίας, με έμφαση στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών και ειδικών ομάδων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω παρεμβάσεων μπορεί́ να ανέλθει έως το ποσό́ των 400.000€ ανά́ πράξη.

Δράσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΔ

§ Προπαρασκευαστικές δράσεις για τις ΤΑΠΤΟΚ (Εκπόνηση στρατηγικών για της περιοχές παρέμβασης, μελέτες για της περιοχές, δράσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης, κ.α.).

§ Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης (κάλυψη λειτουργικού κόστους ΟΤΔ, δράσεις κατάρτισης στελεχών ΟΤΔ, κ.α.).

6. Ομάδες ενδιαφερομένων

Οι βασικές ομάδες στόχοι των δράσεων του Ειδικού Στόχου είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στους ωφελούμενους από τις δράσεις των ΤΑΠΤΟΚ περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

§ Αλιείς και αλιευτικές επιχειρήσεις

§ Επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας

§ Επιλεγμένοι κλάδοι τοπικών επιχειρήσεων

§ Δημόσιοι Φορείς

§ Ο.Τ.Α.

§ Κοινωνικοί και οικονομικοί συλλογικοί φορείς

§ Ερευνητικοί Φορείς και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

§ Φορείς συμβουλευτικής και κατάρτισης

§ ΜΚΟ Συνεργατικά σχήματα

§ Το ευρύ κοινό θα είναι αποδέκτης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΡΟΤΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Από το κατάστημα EXPERT στο Άργος ζητείται βοηθός λογιστηρίου

diktio

Ναύπλιο: Πυρκαγιά κατέστρεψε σπίτι στον Αγ. Αδριανό

diktio

“Νέα Πελοπόννησος”: Διήμερη περιοδεία Πέτρου Τατούλη σε Τρίπολη, Κορινθία και Λακωνία

diktio

Θερμησία Τοπική Κοινότητα

AGGELOS DRITSAS

Ο Σπύρος Στείρης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Άργους – Μυκηνών

diktio

“Αλλαγή Πορείας”: Πρωτοφανής προεκλογική συγκέντρωση του Δημήτρη Καμπόσου – Χιλιάδες κόσμου έδειξαν νίκη την Κυριακή

diktio

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αναπλιώτικου Καρναβαλιού 2024

admin

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας: Δεν κάνουμε εκπτώσεις στις ανάγκες μας

Κοπή πίτας 2024!!

admin

Με μεγάλη επιτυχία το χριστουγεννιάτικο bazaar στο Κουτσοπόδι Άργους

diktio

Έφυγε μαζί με τα παιδιά της από το Άργος η γυναίκα που την χτύπησε και την περιέλουσε με χλωρίνη ο άντρας της (βίντεο)

admin

Στον τελικό του κυπέλλου κορασίδων Πελοποννήσου η ομάδα της Γ.Ε. Ναυπλίου

diktio