ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Φεβ 12, 2021
3297 Views

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Μέχρι 15/02/2021 πρεπει να δηλωθούν όλες οι κάτωθι περιπτώσεις μισθωτηρίων στο ΤΑΧΙS.

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου α) για συμφωνίες μίσθωσης, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση, β) μισθώσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης και ήταν σε ισχύ στις 12.6.2020 και γ) περιπτώσεων που συμφωνίες μίσθωσης, για τις οποίες έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. δήλωση, έχουν λυθεί μέχρι τις 12.6.2020 (δήλωση ημερομηνίας λύσης)

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι πλέον όλα τα μισθωτήρια που λήγουν πρεπει να δηλώνεται η λύση τους μέσω διαδικτύου (ΤΑΧΙS)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την νομοθεσία. Συνιστούμε να ενημερωθείτε από τον λογιστή σας για τις υποχρεώσεις σας