Breaking News

Με τα άλογα στην κάλπη ο υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής στην Αργολίδα

Ï áãñüôçò Áñéóôåßäçò Ôóéñßêïò ÷áúäåýåé ôï Üëïãü ðïõ ôïí ìåôÝöåñå ëßãï ðñéí øçößóåé óôéò ÅèíéêÝò åêëïãÝò 2019, óôï åêëïãéêü ôìÞìá Ëåõêáêßùí óôï Íáýðëéï, ÊõñéáêÞ 7 Éïõëßïõ 2019. Ï áãñüôçò Áñéóôåßäçò Ôóéñßêïò ìáæß ìå ôï ößëï ôïõ ¢ããåëï ×ïõíôÜëá óõíïäåõüìåíïé áðü êïðÝëá ìå êáôáãùãÞ áðü ôçí Áããëßá ðñïóÞëèáí óôï åêëïãéêü ôìÞìá ìå ôá Üëïãá ôïõò, ðñïîåíþíôáò Ýêðëçîç óôïõò Üëëïõò øçöïöüñïõò. ÅðÝëåîáí íá ðÜíå óôçí êÜëðç ìå ôá áãáðçìÝíá ôïõò Üëïãá, èÝëïíôáò íá äåßîïõí ôçí áãÜðç ôïõò óôá ôåôñÜðïäá ðåñÞöáíá æþá êáèþò ç êáèçìåñéíüôçôá ôïõò, ó÷åôßæåôáé ìå áõôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Ο Αριστείδης Τσιρίκος υποψήφιος μαζί με το φίλο του Άγγελο και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από την Αγγλία  – οι «καβαλάρηδες» ψηφοφόροι – επέλεξαν να πάνε στην κάλπη με τα αγαπημένα τους άλογα, θέλοντας να δείξουν την αγάπη τους στα τετράποδα περήφανα ζώα καθώς η καθημερινότητα τους, σχετίζεται με αυτά.

Τρεις φίλοι στο χωριό Λευκάκια του Ναυπλίου προσήλθαν σήμερα στις κάλπες των εθνικών εκλογών καβάλα στα άλογά τους, προξενώντας έκπληξη στους άλλους ψηφοφόρους αν και ενώ το ίδιο είχαν επαναλάβει και πριν λίγο καιρό στις εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.