Τρ. Νοέ 30th, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες

dreamstime_s_147125536
συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης
E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή με την οποία, προβλέπονται ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει :

1.   Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 3468/2006 και του ν. 4414/2016 αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Μεταξύ άλλων:

α. Επιτρέπεται, στο πλαίσιο εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού, η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού σε άλλο χώρο από αυτόν της εγκατάστασης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγού, υπό την προϋπόθεση άμεσης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της εγκατάστασης παραγωγής και της εγκατάστασης κατανάλωσης.

β. Προβλέπεται η μη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης από αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον δεν διοχετεύουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα και η εξαίρεση των εν λόγω σταθμών από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, εφόσον έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, όπως ειδικότερα ορίζεται.

δ. Προβλέπεται η κατάρτιση, με υπουργική απόφαση, Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η κατάρτιση, με κ.υ.α., του εν λόγω προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων όπου στεγάζονται ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προαναφερόμενων (χρονική διάρκεια του προγράμματος, μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων, αδειοδοτική διαδικασία, το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι κ.λπ.).

Περαιτέρω, καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού (25ετής) και η τιμή συνομολόγησης αυτής, προβλέπεται δε ότι, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν γεννώνται φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο πλαίσιο της σύμβασης συμψηφισμού.

 1. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τη σύνδεση των σταθμών τους με το Σύστημα, να κατασκευάζουν δίκτυα μέσης τάσης (<50kV) που αφορούν αποκλειστικά σε δίκτυα για ομάδες παραγωγών, στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές.

β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εν λόγω παραγωγών (ορισμός εκπροσώπου του αποκλειστικού δικτύου, υπεύθυνου για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση αυτού, τη συλλογή και διαχείριση των μετρήσεων ενέργειας και τον επιμερισμό της στους παραγωγούς, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης κ.λπ.).

γ. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σε βάρος του εκπροσώπου του αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμερισμού της ηλεκτρικής ενέργειας.

δ. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι σταθμοί, που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης, εκπροσωπούνται από τον ίδιο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.), δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.), εφόσον δε πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.).

 1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή, από τους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., της δήλωσης στην εταιρεία Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στην εταιρεία Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), κατά περίπτωση, σχετικά με την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η επιβολή προστίμου από τις ανωτέρω εταιρείες σε βάρος κατόχων των εν λόγω σταθμών, ύψους δέκα (10) ευρώ ανά κιλοβατώρα (10€/kW) συμβασιοποιημένης ισχύος, για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν.4001/2011.

Σε περίπτωση δε αναδρομικής επανακατάταξης σταθμού στην κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης), επιστρέφεται το ποσό που είχε καταβληθεί από τον κάτοχο του σταθμού από την υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης), μετά από συμψηφισμό με το προαναφερόμενο πρόστιμο.

4α. Αυξάνεται στα 180 MW (από 140MW που ισχύει), το όριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη νήσο Κρήτη, και ορίζεται ότι, 30MW εξ αυτών διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήσεις για μέχρι οκτώ (8) σταθμούς ανά Ενεργειακή Κοινότητα.

5ο Περαιτέρω, ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, για την υποβολή από τους σταθμούς, πλην των εξαιρουμένων, Δήλωσης Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού Α.Π.Ε.

β. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των παρεχόμενων εξουσιοδοτήσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ

 1. Τροποποιείται το άρθρο 99 του ν.4821’2021, με αναδρομική ισχύ από την Γ1.8.2021 και ορίζεται ότι, η τιμή αποζημίωσης των φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός την 1η Ιανουαρίου 2014, με αυτοδίκαιη επέκταση των σχετικών συμβάσεων για τρία (3) χρόνια.

Παρέχεται το δικαίωμα στους σταθμούς που δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση, να υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

 1. Ρυθμίζονται ζητήματα τιμολόγησης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ν.4414/2016). Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη μηνιαία τιμολόγηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης είναι αρνητικό, ήτοι ο κάτοχος των σταθμών οφείλει να επιστρέψει ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν.4001/2011, η εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο προς τον κάτοχο του σταθμού.

Προσδιορίζονται οι περαιτέρω ενέργειες της εν λόγω εταιρείας σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το τιμολόγιο από τον κάτοχο του σταθμού (συμψηφισμός των οφειλόμενων ποσών με τα επόμενα τιμολόγια, διαγραφή από το μητρώο σταθμών κ.λπ.).

β. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος και αφορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης, εφόσον τα εν λόγω τιμολόγια δεν εξοφληθούν εντός της τασσόμενης προθεσμίας (17.12.2021).

Προτεινόμενες διατάξεις :

Άρθρο 1

Ενεργειακός συμψηφισμός – Τροποποίηση της περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006

Το πρώτο εδάφιο της περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής στο πλαίσιο ενεργειακού συμψηφισμού και μακριά από την εγκατάσταση κατανάλωσης και η περ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, η οποία βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ή βρίσκεται σε άλλο χώρο, αλλά συνδέεται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης. Ο σταθμός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.»

Άρθρο 2

Διεύρυνση αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ – Προσθήκη παρ. 16Α στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’149) προστίθεται παρ. 16 Α ως εξής:

«16Α. Ειδικά αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, ο οποίος δεν διοχετεύει ή δεν πρόκειται να διοχετεύσει πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα, στο πλαίσιο ειδικού όρου που προστίθεται στην Προσφορά Σύνδεσης και στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης κατόπιν αιτήματος του αυτοπαραγωγού ή κατόπιν περιορισμού κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης, εφόσον μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης του σταθμού, δεν συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος.

Στους αυτοπαραγωγούς, επιτρέπεται ο σταθμός παραγωγής να βρίσκεται σε άλλο χώρο από την εγκατάσταση κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται ηλεκτρικά με αυτήν με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης.

Οι σταθμοί της παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α’ 92) εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.».

Άρθρο 3
Δυνατότητα μεταβίβασης εξαιρούμενων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ -Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρ.Α.Ε. για τη σύνδεση των σταθμών της προηγούμενης παραγράφου και αναρτά τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 1 επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, εφόσον έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή. Κατ’ εξαίρεση πριν τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης, επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.»

Άρθρο 4

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες -Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες, συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος, λαμβάνονται ιδίως υπόψη η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων.

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, η χρονική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση που δύναται να είναι διαφοροποιημένη ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται ο τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.

Η σύμβαση συμψηφισμού ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη και συνομολογείται είτε με σταθερή τιμή αναφοράς του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’149) όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 είτε, αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Δεν γεννώντας για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο πλαίσιο της σύμβασης συμψηφισμού.

Άρθρο 5
Δίκτυα Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε Υποσταθμούς Μέσης προς Υψηλής Τάσης

 1. Οι Παραγωγοί σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τη σύνδεση των σταθμών τους με το Σύστημα, δύνανται να κατασκευάζουν δίκτυα μέσης τάσης (<50kV), τα οποία αφορούν αποκλειστικά σε δίκτυα για ομάδες παραγωγών και στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές.

Το αποκλειστικό δίκτυο άρχεται στο πεδίο αναχώρησης μέσης τάσης στον Υποσταθμό υψηλής προς μέση τάση και συνδέει όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. του δικτύου.

 1. Σε δίκτυο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ορίζεται ένας παραγωγός εκ των ενδιαφερομένων ως εκπρόσωπος δικτύου μέσης τάσης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την κατασκευή, ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του αποκλειστικού δικτύου, καθώς και για τη συλλογή και διαχείριση των μετρήσεων και τον επιμερισμό τους στους παραγωγούς του αποκλειστικού δικτύου σε επίπεδο τόσο παραγωγής όσο και κατανάλωσης.
 2. Για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης, ορίζεται ο εκπρόσωπος δικτύου μέσης τάσης. Ειδικά, για ομαδικά αιτήματα του άρθρου 135 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) ο εκπρόσωπος του δικτύου μέσης τάσης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον εκπρόσωπο του κοινού αιτήματος.
 3. Η μέτρηση της εγχεόμενης και απορροφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται:

α) στην έξοδο κάθε σταθμού, στο σημείο σύνδεσης του σταθμού με το αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης,

β) στην άφιξη των αποκλειστικών δικτύων μέσης τάσης στον υποσταθμό μέσης προς υψηλή τάση,

γ) στην υψηλή τάση, στο σημείο σύνδεσης του υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση.

Οι καταναλώσεις των σταθμών που συνδέονται στο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης καταγράφονται συγκεντρωτικά από τους μετρητές των σημείων β) και γ).

 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των μετρήσεων στα σημεία β) και γ) της παρ. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει στον εκπρόσωπο του δικτύου μέσης τάσης τη μέτρηση στο σημείο άφιξης των δικτύων μέσης τάσης στον Υ/Σ ανηγμένη στην υψηλή τάση βάσει αλγορίθμου υπολογισμού αναγωγής στην υψηλή τάση, ο οποίος αναγράφεται στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.
 2. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των μετρητικών διατάξεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και για τη συλλογή των μετρήσεων στο σημείο α) της παρ. 4. Ο εκπρόσωπος προβαίνει σε επιμερισμό της ενέργειας που του γνωστοποιήθηκε από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 5, σε κάθε σταθμό που συνδέεται στο αποκλειστικό δίκτυο βάσει της μεθοδολογίας επιμερισμού της μετρούμενης ενέργειας της παρ. 7 τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση.
 3. Η μεθοδολογία επιμερισμού της μετρούμενης ενέργειας εγκρίνεται από τον διαχειριστή

του Συστήματος, κοινοποιείται στη ΡΑΕ, βασίζεται στην πραγματική μέτρηση στο σημείο α) της παρ. 4 και λαμβάνει υπόψη τις απώλειες ανάλογα με τη θέση του κάθε σταθμού στο δίκτυο.

 1. Στη Σύμβαση Σύνδεσης δύναται να εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον επιμερισμό και την αποστολή-των μετρήσεων. Όλοι οι μετρητές πρέπει να πληρούν τϊς προδιαγραφές του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
 2. Ο εκπρόσωπος του αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης αποστέλλει τις μετρήσεις στους αρμόδιους Διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ΕΧΕ Α.Ε.) και στους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φ.Ο.Σ.Ε.) για την πραγματοποίηση των συναλλαγών που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας.
 3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί μητρώο των εκπροσώπων δικτύων μέσης τάσης, το οποίο γνωστοποιεί στη ΡΑΕ και στον Διαχειριστή του Δικτύου.
 4. Η ΡΑΕ δύναται να ελέγχει τη λειτουργία των εκπροσώπων αποκλειστικών δικτύων μέσης τάσης και να επιβάλλει πρόστιμα σε περίπτωση που εντοπίζει λανθασμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας επιμερισμού της παρ. 4.
 5. Οι σταθμοί που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης:

α) Δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του ν. 4414/2016 και, αν πληρούν τις προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.),

β) Εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο Φ.Ο.Σ.Ε.,

γ) Το φορτίο των καταναλώσεων των σταθμών, όπως αυτό καταγράφεται από τον μετρητή του σημείου 4β) και έχει αναχθεί στην Υψηλή Τάση, εκπροσωπείται συγκεντρωτικά ως φορτίο για λογαριασμό του εκπροσώπου του δικτύου μέσης τάσης από έναν η περισσότερους προμηθευτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.
Άρθρο 6
Ρύθμιση για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υπέβαλαν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση στην εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ή στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σχετικά με την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης

 1. Σε περίπτωση σταθμών που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση της παρ. 3 της υποπαρ. ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85) ισχύουν τα ακόλουθα, κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου της ανωτέρω παρ. 3:

α) Η κατάταξη στη κατηγορία ΜΕ πραγματοποιείται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα, εντός του οποίου συντελέσθηκε η τελευταία καταβολή του ποσού με το οποίο καλύπτεται το όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της ενίσχυσης,

β) Επιβάλλεται από τη «ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ» ή τη «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», κατά περίπτωση, άπαξ πρόστιμο ύψους δέκα ευρώ ανά κιλοβατώρα (10€/kW) συμβασιοποιημένης ισχύος για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

 1. Σε περίπτωση σταθμών που εμπίπτουν στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 της υποπαρ. ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, στους οποίους έχει εφαρμοστεί η αναδρομική επανακατάταξη στην κατηγορία ΜΕ, επιστρέφεται, μετά από συμψηφισμό με το πρόστιμο που επιβάλλεται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του παρόντος, το ποσό το οποίο είχε καταβληθεί—από τον κάτοχο του σταθμού, λόγω αναδρομικής επανεκκαθάρισης ως ΜΕ από την υποβολή της αρχικής δήλωσης ΧΕ της παρ. 2 της υποπαρ. ΙΓ2 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

Άρθρο 7
Αναπροσαρμογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα και θέσπιση προθεσμίας υλοποίησης έργων – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1, περ. α’ και περ. γ’ παρ. 2, περ. β’ παρ. 3 και προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021

Στο άρθρο 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), α) τροποποιούνται η περ. γ’ της παρ. 1 ως προς την επιτρεπόμενη εξάντληση συνολικής ισχύος και την πρόβλεψη υποχρεωτικής διάθεσης σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων, β) στην παρ. 2 τροποποιείται η περ. α’ ως προς την επιτρεπόμενη προσαύξηση της συνολικής ισχύος και στην περ. γ’ προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) στην παρ. 3 προστίθενται τελευταία εδάφια στην περ. β’ και ε’, και οι παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 132 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο:

α) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξαιρουμένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (Α’ 9), σε περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο με βάση την υπ’ αρ. 699/2012 απόφαση της ΡΑΕ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι (86) μεγαβάτ (MW).

β) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3458/2006 στην περίπτωση του δικτύου των Διασυνδεμένων με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδων (σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Ανδρος, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα πέντε (45) μεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15) μεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του άρθρου 14Ατου ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η παραπάνω ισχύς κατανέμεται κατά ένα τρίτο (1/3) στο σύμπλεγμα Άνδρου-Τήνου και κατά δύο τρίτα (2/3) στο σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.

γ) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς συμπεριλαμβανομένων σταθμών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της Κρήτης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης άρσης κορεσμού, μέχριτην εξάντληση συνολικής ισχύος εκατό ογδόντα (180) μεγαβάτ (Μ W), εκ των οποίων τα σαράντα (40) μεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τα τριάντα (30) μεγαβάτ (MW) διατίθενται σε σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού και σε σταθμούς με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα.

 1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ισχύουν τα κάτωθι:

α) Για φωτο βολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής παραλαμβάνει αιτήματα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά διακόσια τοις εκατό (200%) ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1 που καθορίζονται με τον παρόντα για κάθε κορεσμένο δίκτυο.

β) Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις περιοχές της παρ. 1, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να τις επανυποβάλουν σύμφωνα με το παρόν.

γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο της παρ. 1. Οι περιορισμοίτου προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικά οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για μέχρι οχτώ (8) σταθμούς ανά Ενεργειακή Κοινότητα και οι σταθμοί αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη στον περιορισμό του πρώτου εδαφίου. Κάθε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

δ) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαφερομένους των οριστικών προσφορών σύνδεσης με τις οποίες εξαντλείται το όριο ισχύος της παρ. 1 κατά περίπτωση, αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή απορρίπτονται.

ε) Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 δεν ελέγχεται το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) και δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός της παρ. 3β του ίδιου άρθρου.

στ) Η ισχύς των σταθμών της περ. α) της παρ. 1 προσμετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 663/2019 (Β’ 3660) της ΡΑΕ.

ζ) Η ισχύς των σταθμών των περ. β) και γ) της παρ. 1 προσμετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) για τα κορεσμένα δίκτυα των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του παρόντος.

η) Κατά παρέκκλιση του ειδικού πλαισίου προτεραιότητας του άρθρου 8β του ν. 3468/2006, προκειμένου για την κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης των περ. β’ και γ’ της παρ. 1, όλες οι αιτήσεις κατατάσσονται στην Ομάδα Προτεραιότητας Ε’ της απόφασης που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8βτου ν. 3468/2006.

 1. Για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του παρόντος άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Η θέση σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου για την υποβολή των αιτήσεων, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 146, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής της περ. γ) και δύναται να καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση δύναται να αυξάνονται τα όρια ισχύος της παρ. 1.

γ) Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α’ 107), προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής προσφοράς, είτε εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να την αποδεχτεί.

δ) Οι αιτήσεις σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, καθώς και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε κτιριακές εγκαταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στον αρμόδιο Διαχειριστή. Με την υπουργική απόφαση της περ. β’ μπορεί να προβλέπεται ότι υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της περ. α’ της παρούσας.

ε) Οι σταθμοί, εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ εντός δώδεκα (12) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.»

Άρθρο 8

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης- Ενσωμάτωση άρθρου 4 Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016

Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149): α) προστίθεται στον τίτλο η παραπομπή στην υπό ενσωμάτωση Οδηγία και προσδιορίζεται το εξουσιοδοτικό του περιεχόμενο, β) οι εξουσιοδοτίκές παρ. 2, 3 και 5, τροποποιούνται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησής τους, γ) στην παρ. 3δ παρατείνεται η προθεσμία σύναψης συμβάσεων, δ) η παρ. 6 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 7 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Σ.Η.Θ.Υ.Α -Εξουσιοδοτική διάταξη – Άρθρο Ά Όδηγίας 2Ο18/2ΟΟ1/ΕΕ

 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), καθορίζονται:

α) οι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παρ. 1,

β) ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη,

γ) η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος που προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, και

δ) κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.

Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

αα) οι στόχοι ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

ββ) το μακροπρόθεσμο δυναμικό των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

γγ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωμάτωση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα δίκτυα,

δδ) οι τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εε) η ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών από τη στήριξη της βιομάζας,

στστ) η συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση των Τιμών Αναφοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της Λειτουργικής Ενίσχυσης του καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναφορικά με την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται:

α) η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής,

β) ο αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, γ) το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών,

δ) η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη μέχρι την υποβολή προσφορών, ε) το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, καθώς και λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων,

στ) η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία, υποβολής προσφορών,

η) ο βαθμός αδειοδοτικής ωριμότητας των έργων που δύναται να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες,

ζ) ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων σταθμών, θ) το τέλος συμμετοχής υπέρ της Ρ.Α.Ε. που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες.

Επίσης, με την απόφαση δύναται να καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και το μοντέλο της δημοπρασίας.

3α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 και της παρ. 3β του παρόντος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, απαγορεύεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, και

β) οιτεχνολογίες αυτές, όπως προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 2, ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι, με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και αν διαπιστώσει ότι ο αϊτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια ή βεβαίωση με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός τροποποιείται σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, και υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕ έχει εξετάσει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και έχει διαπιστώσει ότι το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η εν λόγω άδεια ή βεβαίωση, δεν κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η ΡΑΕ εκδίδει την απόφαση μεταβίβασης της άδειας ή βεβαίωσης αυτής χωρίς τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο όρος απαγορεύεται να τροποποιηθεί. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ελέγχουν τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, και αν διαπιστώσουν ότι ο αϊτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, απορρίπτουν την αίτηση. Κατά τον ως άνω έλεγχο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι την 28η.2.2019.

Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων των περ. α) και β).

Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) δεν ελέγχονται για τις περιπτώσεις μεταβίβασης σταθμών, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται σύμφωνα με τον ν. 4513/2018 (Α’ 9), απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής ανά τεχνολογία άνω των δεκαοχτώ (18) MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα προηγούμενα εδάφια.

3β. Με την επιφύλαξη της παρ. 3ζ, για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολτάίκούς σταθμούς που υποβάλλονται από την 1η.1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η Ιανουάριου 2021, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ.

3γ. Μετά την 1η Ιανουάριου 2023, δεν δύναται να υπογράφει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν., εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η Απριλίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού και για τις Ε.Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 3β, 3δ και 3ζ, αλλά εφαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και το συνολικό όριο ισχύος της παρ. 3α.

3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 3ζ παρατείνονται κατά ένα (1) έτος.

3ζ. Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 1η Ιανουάριου 2021 στον διαχειριστή του Δικτύου, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η Ιανουάριου 2021, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για ένα (1) φωτοβολταϊκό σταθμό, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για σταθμούς που αναπτύσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019, και οι οποίες είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας, του οικείου φακέλου, δύναται να επαναϋποβληθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α.

 1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε ανά σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.
 2. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται:

α) τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης,

β) στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία καθώς και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών που επελέγησαν σε αυτή,

γ) ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υλοποίησης των έργων, δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Για τη διενέργεια καιτην κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε..

5Α. Οι προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν επιλεγεί σε διενεργηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίστατο για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στην προκήρυξη κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, προβλέπονται προθεσμίες υλοποίησης σταθμών μεγαλύτερες κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίσταται για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

 1. Οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές: α) για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.ΥΛΤ και β) για την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών που επελέγησαν από την ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
 2. Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει και τη μεσοσταθμική Τ.Α. ανά κατηγορία σταθμών.

Επίσης, με ανακοινώσεις της παρέχει πληροφορίες για προηγούμενες διαδικασίες υποβολής προσφορών, καθώς καί για τα ποσοστά υλοποίησης των έργων που επελέγησαν σε αυτές.

 1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συμμετέχουν στην πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1.1 της παρ. I του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΑΊ07) για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην κατηγορία τεχνολογία των σταθμών τους και οι σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που πρέπει να διενεργηθούν για να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που δικαιούνται να συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.

8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), που καθορίζεται με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παραγράφου 5 του παρόντος.

8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον αρμόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, εφόσον: α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 1.1.2019, β) το αίτημα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και γ) έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.

Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι καί δύο (2) μήνες μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού.

Σε περίπτωση επιλογής του σταθμού σε ανταγωνιστική διαδικασία που διενεργείται μέσα στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η οριστική προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της ΡΑΕ, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης με πλήρη φάκελο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, με την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί θα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.

 1. (Καταργήθηκε)
 2. (Καταργήθηκε)
 3. (Καταργήθηκε)
 4. (Καταργήθηκε)
 5. (Καταργήθηκε)
 6. (Καταργήθηκε)
 7. (Καταργήθηκε).».

Άρθρο 9
Αποσαφήνιση τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση άρθρου 99 του ν. 4821/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) τροποποιείται ως προς την αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προστίθενται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1, παρ. ΙΑ και 1Β και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 99

Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που κατά τον χρόνο διασύνδεσής τους και θέσης τους σε λειτουργία βρίσκονταν εγκατεστημένοι στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και οι οποίοι εμπίπτουν στην υποπαρ. ΙΓ1 της παρ. ΙΓτου πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), αποζημιώνονται με βάση τις τιμές του πίνακα Α του πρώτου άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓ1 για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, προσαυξημένες κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η τιμή που προκύπτει μετά από αυτό τον υπολογισμό, υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός την 1η Ιανουάριου 2014, τότε αποζημιώνεται κατ’ ανώτατο όριο με την τιμή αυτή.

ΙΑ. Ειδικά για τους σταθμούς της παρ. 1 εφαρμόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 με αυτοδίκαιη επέκταση των συμβάσεων για τρία (3) έτη. Για τους σταθμούς που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 εφαρμόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της ίδιας παραγράφου. 1Β. Οι σταθμοί του παρόντος δύνανται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανέκκλητη δήλωση στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ότι δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην παρ.

 1. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.
 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2021.».

Άρθρο 10

Τιμολόγηση συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Προσθήκη άρθρου 5β στον ν. 4414/2016

Στο ν. 4414/2016 (Α’ 149), προστίθεται άρθρο 5β ως ακολούθως:

«Άρθρο 5β

Τιμολόγηση συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης

 1. Σε περίπτωση που το ποσό που προκύπτει κατά τη μηνιαία τιμολόγηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης είναι αρνητικό, ήτοι ο κάτοχος του σταθμού οφείλει να επιστρέφει ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο προς τον κάτοχο του σταθμού.
 2. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμολογίου από τον κάτοχο του σταθμού, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ συμψηφίζει τα οφειλόμενα ποσά με το επόμενο τιμολόγιο.
 3. Στην περίπτωση που η εφαρμογή της παρ. 2 δεν είναι εφικτή και ο κάτοχος του σταθμού δεν έχει εξοφλήσει το τιμολόγιο εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοσή του, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να διαγράψει τον σταθμό από το μητρώο σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), β) Να διαγράψει τον σταθμό από τον πίνακα αντιστοίχισης μονάδων «Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΥΣΑ» και Συμμετεχόντων στην Αγορά.

γ) Να ενημερώσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ ΑΕ) και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για τα ανωτέρω.

δ) Να διεκδικήσει τα οφειλόμενα ποσά.

 1. Η ΕΧΈ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούνται, εντός μίας (1) ημέρας από την ενημέρωση που θα λάβουν από τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, να διαγράψουν τον σταθμό από το Μητρώο Συμμετεχόντων και το Μητρώο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αντίστοιχα.
 2. Οι συνέπειες των παρ. 3 και 4 αίρονται μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης των οφειλόμενων.».

Άρθρο 11
Μεταβατική διάταξη τιμολόγησης αρνητικής διαφορικής προσαύξησης συμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 1. Τα τιμολόγια που αφορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης και τα οποία έχουν εκδοθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) προς κατόχους σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης, εξοφλούνται από τους κατόχους των σταθμών μέχρι την 17η.12.2021. Σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζεται το άρθρο 5β του ν. 4414/2016 (ΑΊ49).
 2. Για τις περιπτώσεις σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια που αφορούν σε περιπτώσεις αρνητικής διαφορικής προσαύξησης, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και τα τιμολόγια εξοφλούνται μέχρι την 17η.12.2021. Σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζεται το άρθρο 5β του ν. 4414/2016.

Αιτιολογική έκθεση :

Με το προτεινόμενο άρθρο 1, επιλύεται το πρόβλημα εύρεσης χώρου για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε., ιδίως φωτοβολταϊκών, πλησίον εγκαταστάσεων κατανάλωσης. Λόγω έλλειψης χώρου, ήταν αδύνατο σε επιχειρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις να βρουν χώρο εντός των εγκαταστάσεών τους για να κατασκευάσουν έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ικανού μεγέθους.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2, αυξάνεται το όριο ισχύος, προκειμένου επιχειρήσεις με σημαντικές καταναλώσεις να μπορούν να λειτουργήσουν έναν σταθμό αυτοπαραγωγής μεγάλης ισχύος.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα περιορισμού του δικαιώματος μεταβίβασης σταθμών Α.Π.Ε. μικρής ισχύος, το οποίο επιτρεπόταν μόνο μετά την έναρξη λειτουργίας τους.

Με το προτεινόμενο άρθρο 4, αναδιαμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται η εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου να εκδοθεί το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5, επιλύονται άμεσα ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και ειδικότερα θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο ή το σύστημα ομάδας παραγώγων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινών υποδομών.

Με το προτεινόμενο άρθρο δ,εξορθολογίζονται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι υπέρμετρα δυσμενείς έννομες συνέπειες που παράγονταν από την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων από τους κατόχους των σταθμών.

Με το προτεινόμενο άρθρο 7, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της περιορισμένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών στο κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, καθώς αυξάνεται το περιθώριο ανάπτυξής τους.

Με το προτεινόμενο άρθρο 8, επιδιώκεται, για λόγους σαφήνειας και εκσυγχρονισμού, η επικαιροποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. για τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών για σταθμούς Α.Π.Ε..

Με το προτεινόμενο άρθρο 9, εισάγεται επείγουσα διάταξη, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή του πρόσφατου άρθρου 99 του ν.4821/2021 (Α’134).

Με το προτεινόμενο άρθρο 10, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη καταβολής από πλευράς των παραγωγών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των χρημάτων που οφείλουν να επιστρέφουν στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. και κατ’ επέκταση στον Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.), στο πλαίσιο της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης.
    

Με το προτεινόμενο άρθρο 11, εισάγεται μεταβατική διάταξη για την επίλυση του ζητήματος που επιλύει το προηγούμενο άρθρο, για την περίοδο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ