ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV – ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Στην παρακράτηση, υπέρ του ΦοΔΣΑ, μέρους των πιστώσεων από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) 5 δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προέβη το υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση του υπουργείου ελήφθη προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές των εν λόγω ΟΤΑ προς την διαχειρίστρια εταιρεία της ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Η σχετική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 

5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

6. Tου π.δ. 82/2023 (Α΄ 139) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις». 

7. Την υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και το υπ’ αριθμ. 1010/27.11.2023 έγγραφο του εν λόγω Συνδέσμου. 

8. Τα ποσά που αποδίδονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στους Δήμους – μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, ως τακτική επιχορήγηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Παρακρατούμε υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την μηνιαία τακτική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους κατωτέρω Δήμους– μέλη του, τα παραπλεύρως αυτών αναγραφόμενα ποσά, για την εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την εξυπηρέτηση της σύμβασης σύμπραξης για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», ως ακολούθως: 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 27/11/2023 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) 

1 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 127.796,73 – 127.796,73 

2  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 49.504,20 – 49.504,20

3 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 49.504,20 –  49.504,20

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (4 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) 

4 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 138.564 – 11 34.641,03 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (7 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) 

5 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.124.389,51  – 160.627,07 

ΣΥΝΟΛΟ 1.446.812,47 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου σε ηλικία 76 ετών

AGGELOS DRITSAS

Αργολίδα: “2η Γιορτή Μανταρινιού” στο Δρέπανο Ναυπλίου

AGGELOS DRITSAS

Πατέρας 34 ετών «φεύγει» ξαφνικά από τη ζωή – Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

AGGELOS DRITSAS

Κιβέρι, Μύλοι, Τημένιο, Νέα Κίος, παραλία Αγίου Παντελεήμονα …

AGGELOS DRITSAS

Το Super Market “FROUTOMANIA” στο Ναύπλιο ζητάει προσωπικό για το τμήμα μαναβικής

AGGELOS DRITSAS

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα

AGGELOS DRITSAS

Βασίλης Γ. Σιδέρης : Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Final Four

AGGELOS DRITSAS

ΕΝΔΗΕΡ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

AGGELOS DRITSAS

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

AGGELOS DRITSAS

Πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ. σε αποστάση 7 χλμ από το Ναύπλιο με θέα θάλασσα

AGGELOS DRITSAS

Σε κοινό περίπτερο Δήμοι της Πελοποννήσου στη 38η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA

AGGELOS DRITSAS

Πρότυπο επαλ Άργους

AGGELOS DRITSAS