Πως θα κερδίσετε 5 πλασματικά έτη συνταξιοδότησης

Φεβ 8, 2021
3580 Views

O χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, Ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/ τ. Α’/2014) και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και μέχρι πέντε (5) έτη,
αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης με αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016, εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού τους.

Ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/2010) και της παρ.6 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄) και αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση μη εξαγοράς του ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.»

Δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019, έχουν τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι:

-Τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων
(Α.Ε.Ι.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),

– Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Ερευνητών και
Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και
τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/14, των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.).

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο