Κυ. Νοέ 28th, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ê ÓÅ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ Ç ÃÑÁÌÌÇ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ 1555 ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò åðéóêÝðôåôáé ôï ôçëåöùíéêü êÝíôñï ôçò Åíéáßáò ÃñáììÞò ÅîõðçñÝôçóçò 1555 ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò ðïõ ôßèåôáé óå åöáñìïãÞ áðü óÞìåñá ÐÝìðôç 29 Éïõëßïõ 2021. Óå 24ùñç âÜóç èá ëåéôïõñãåß áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐÝìðôçò 29 Éïõëßïõ ç Åíéáßá ÃñáììÞ ÅîõðçñÝôçóçò 1555 ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, óôçí ïðïßá ç êëÞóç èá åßíáé äùñåÜí êáé ïé áíáìïíÝò ìéêñÞò äéÜñêåéáò, äÞëùóå ï Õðïõñãüò Åñãáóßáò ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò. Ï õðïõñãüò ôüíéóå, ôÝëïò üôé ç õðçñåóßá èá åßíáé óå ðëÞñç áíÜðôõîç ðåñß ôá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ ìå ðñüóèåôåò çëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ/STR

για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα
E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Με την υπόσχεση να μην μείνει καμία κλήση αναπάντητη και κανένα αίτημα να μην χαθεί στο δαίδαλο της γραφειοκρατίας, το νέο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας ξεκινά πιλοτικά με την εξυπηρέτηση 3 οργανισμών του υπ. Εργασίας: του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ.

Στην πρώτη γραμμή 140 τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες. Θα διεκπεραιώνουν άμεσα τα απλά ερωτήματα, ζητήματα γενικής πληροφόρησης, όπως το πότε καταβάλλονται συντάξεις και επιδόματα και θα καθοδηγούν τους πολίτες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα προσωποποιημένα και πιο δύσκολα αιτήματα θα παραπέμπονται στην ομάδα των ειδικών.

Πρόκειται για την 2η γραμμή εξυπηρέτησης. Στελεχώνεται από 89 έμπειρα στελέχη των 3 οργανισμών τα οποία απαλλάσσονται από άλλα καθήκοντα και αναλαμβάνουν αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα επικουρούνται από μια ευρεία ομάδα ειδικής υποστήριξης με υπάλληλους- συνδέσμους σε κάθε διεύθυνση του ΕΦΚΑ.

Το 1555 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στα τέλη του Σεπτέμβρη, όταν θα ενταχθούν σε αυτό και οι υπόλοιποι οργανισμοί που επιβλέπει το υπ. Εργασίας.

Το κόστος του ανέρχεται σε 12 εκ ευρώ το χρόνο.Πηγή: ΕΡΤ1

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ