ΕΛΛΑΔΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Mε 627.300 € από την Πελοπόννησος ΑΕ η Τουριστική προβολή θεματικών μορφών τουρισμού

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Παραγωγή πολυμεσικού υλικού προβολής και προώθησης θεματικών μορφών τουρισμού και υλοποίηση καμπάνιας προσέλκυσης τουρισμού σε ΜΜΕ και ψηφιακά μέσα» στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική προβολή θεματικών μορφών τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επικοινωνιακή στρατηγική, καθώς και την κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου δημοσιότητας (media plan), την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής καταχωρήσεων και οπτικοακουστικού υλικού για εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, καθώς και ηλεκτρονικά Μέσα. Η γενικότερη στρατηγική για την προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμός θεματικού τουρισμού, καθώς και η ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως σύνολο επιμέρους προορισμών έχει εκπονηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Δράση 1. Στρατηγική επικοινωνίας, Concept καμπάνιας και αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιότητας εκτιμώμενης αξίας 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Δράση 2. Παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου προβολής για παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα επικοινωνίας εκτιμώμενης αξίας 170.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Δράση 3. Διαφημιστικός χώρος και χρόνος σε ελληνικά ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, για την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, εκτιμώμενης αξίας 305.887 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 627.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30/11/2022, με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την 01/06/2022.

Related Posts

1 of 857