ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

Στην παρακράτηση, υπέρ του ΦοΔΣΑ, μέρους των πιστώσεων από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) 5 δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προέβη το υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση του υπουργείου ελήφθη προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές των εν λόγω ΟΤΑ προς την διαχειρίστρια εταιρεία της ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Η σχετική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 

5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

6. Tου π.δ. 82/2023 (Α΄ 139) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις». 

7. Την υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και το υπ’ αριθμ. 1010/27.11.2023 έγγραφο του εν λόγω Συνδέσμου. 

8. Τα ποσά που αποδίδονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στους Δήμους – μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, ως τακτική επιχορήγηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Παρακρατούμε υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την μηνιαία τακτική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους κατωτέρω Δήμους– μέλη του, τα παραπλεύρως αυτών αναγραφόμενα ποσά, για την εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την εξυπηρέτηση της σύμβασης σύμπραξης για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», ως ακολούθως: 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 27/11/2023 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) 

1 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 127.796,73 – 127.796,73 

2  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 49.504,20 – 49.504,20

3 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 49.504,20 –  49.504,20

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (4 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) 

4 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 138.564 – 11 34.641,03 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (7 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) 

5 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.124.389,51  – 160.627,07 

ΣΥΝΟΛΟ 1.446.812,47 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

23η εθελοντική αιμοδοσία στην Άρια Ναυπλίου

diktio

Άργος: Συνάντηση εργασίας με στελέχη της ΔΕΥΑΑΡΜ είχε ο Μαλτέζος – Οι προτεραιότητες

admin

Πέτρος Τατούλης στο Κontra: Τον αντίπαλο μου τον επέβαλαν σκοτεινά επιχειρηματικά συμφέροντα

diktio

Νεκρός 64χρονος κυνηγός – Εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή

admin

Ξινή βγήκε η τσιγαρόβολτα για 5 αλλοδαπούς στο Άργος

diktio

Ο Δήμος Επιδαύρου εγκαινιάζει την Ομαδική Εικαστική Έκθεση “Από τη Μεταβυζαντινή Τέχνη στo Σήμερα”

admin

Πρόστιμα – φωτιά για όσους δεν διασυνδέσουν εγκαίρως τις ταμειακές μηχανές με τα POS

admin

Σύλληψη 23χρονου στην Αρκαδία για κατοχή και κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών

diktio

Ένας Δεσμός Αγάπης στο Ναύπλιο – 181η εθελοντική αιμοδοσία

diktio

Νέος Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Κρητικός

admin

Άργος: Στον Παναργειακό B.C. ο Γιώργος Λιάκος

diktio

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σ. Σακοράφα συναντήθηκε στο Ναύπλιο με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας

admin